Regulamin

Regulamin sprzedaży i zasad korzystania ze Sklepu Internetowego AnnaKokoszka.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Świadczenie Usług za pośrednictwem strony internetowej annakokoszka.pl i ewentualnie innymi adresami internetowymi platform kursowych jak koko-studio.elms.pl, zwanymi dalej Sklepem Internetowym  – odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. W Sklepie Internetowym Użytkownik może uzyskać dostęp do bezpłatnych i płatnych materiałów.

3. Sklep Internetowy prowadzi Anna Kokoszka prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Anna Kokoszka Fotografia z siedzibą w Tychach, ul. św. Józefa 29, posiadającą NIP: 646 254 2052.

Dane kontaktowe: info@annakokoszka.pl

II. Definicje:

1) Produkt – produktami są transmisja video lub audio, plik video lub audio, ebook, ekurs konsultacja on-line lub inny produkt dostępny w postaci cyfrowej lub materialnej. Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, informację na ten temat zawiera opis Produktu. Dostępność danego Produktu może być ograniczona, co również zawiera opis produktu oraz warunki zakupu;

2) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, w postaci pliku elektronicznego w formacie opisanym w Produkcie (np. e-book, e-kurs, materiały pdf, zdjęcia, audio/video);

3) Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonała zakupu w Sklepie Internetowym;

4) Konsumentem to Klient będący osobą fizyczną, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) Konto Użytkownika – oznacza indywidualny panel, uruchomiony na rzecz Użytkownika przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Użytkownika;

7) Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

III. Rejestracja i składanie zamówień

1. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu/usługi.

2. Użytkownik składa zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wybór produktu/usługi, wypełnienie formularza zapisu, potwierdzenie regulaminu oraz akceptację dokonania płatności klikając przycisk „złóż zamówienie” w sekcji „koszyk” lub “Kupuję i płacę” w formularzu zamówienia.

3. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.

4. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, a nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z obowiązku jego przestrzegania.

5. Na stronie Sklepu Internetowego można się zarejestrować. Rejestracja jest jednorazowa. Przy każdym kolejnym zakupie Użytkownik używa ustalonego wcześniej na stronie Sklepu Internetowego loginu i hasła.

6. Login i hasło mają charakter poufny. Odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich przez Użytkownika osobom trzecim, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

7. Aby rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów/usług Użytkownik musi dokonać skutecznej płatności.

IV. Ceny Produktów/Usług

1. Podane ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane w Polsce przepisami prawa.

2. W przypadku zastrzeżenia promocji i rabatów – promocje i rabaty nie sumują się.

3. Płatności za Produkt można dokonać dostępnymi w Sklepie Internetowym metodami.

V. Dostawa zamówienia

1. Zakupiony przez Użytkownika Produkt będzie udostępniony Użytkownikowi po zakupie, nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności m.in. na e-mail podany przy zamówieniu lub jako materiał dostępny na platformie szkoleniowej za wyjątkiem poniższych sytuacji.

2. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem.

3. Materiały kursowe będą udostępniane systematycznie zgodnie z programem kursu lub zgodnie z terminami wskazanymi w opisie kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się właścicielem Sklepu Internetowego. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne zgodnie z terminem wskazanym w opisie Produktu.

4. W przypadku gdy przy opisie Produktu przewidziano inny termin realizacji, obowiązują zasady wskazane w opisie Produktu.

5. Dostęp do płatnego produktu kończy się w momencie upływu czasu trwania uzyskanej licencji na korzystanie z danego Produktu. Okres trwania danej licencji uwzględniony jest przy opisie Produktu.

VI. Reklamacje

1. Reklamacje należy składać pisemnie drogą pocztową lub na adres e-mailowy wskazany w pkt. 1 Regulaminu.

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. 

3. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

4. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni (w przypadku Konsumentów oraz przedsiębiorców działających na prawach konsumenta)  rozpatruje reklamacje.

5. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

VII. Produkty/Usługi nieodpłatne

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę:

a) prowadzenia Konta Użytkownika,

b) wysyłki newslettera.

VIII. Prowadzenie Konta Użytkownika

1. Sprzedawca umożliwia Użytkownikowi utworzenie Konta, aby mógł skorzystać z Produktów/Usług Sprzedawcy.

2. Zatem Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji i założyć Konto przy użyciu indywidualnego, aktywnego adresu e-mail. Do założenia Konta konieczna jest akceptacja Regulaminu.

3. Na podany przy rejestracji e-mail Użytkownika wysłana zostanie wiadomość potwierdzająca rejestrację wraz z linkiem aktywacyjnym umożliwiającym ustawienie indywidualnego hasła do Konta. Jest to moment, w którym zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi nieodpłatnej, w ramach której Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika.

4. Logowanie do Konta następuje za pomocą indywidualnego Loginu i Hasła. Użytkownik powinien dbać o poufność danych oraz nie udostępniać ich osobom trzecim.

5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

6. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy w każdym czasie wysyłając w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy na prowadzenie Konta. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę w sytuacjach określonych w Regulaminie.

7. Usunięcie Konta Użytkownik może utrudnić lub uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z Produktów.

IX. Warunki i wymagania, by uzyskać dostęp do produktów/usług odpłatnych i nieodpłatnych

1. Aby uzyskać dostęp do Produktów/usług Użytkownik musi posiadać urządzenie z aktualną przeglądarką internetową z dostępem do Internetu.

2. Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują pliki, w jakich materiały będą udostępniane (jpg, doc, pdf, avi etc.).

3. Jakość odtwarzanych materiałów może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały. Firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać mailowo na info@annakokoszka.com i będą one rozpatrywane indywidualnie. Problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub umożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług/Produktów.

4. Korzystanie z Produktów oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Użytkownika na platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Produkty.

5. Z uwagi na to, że przy korzystaniu z Produktów i usług Sprzedawcy Użytkownik korzysta jednocześnie z sieci Internet, co wiąże się z ewentualnym ryzykiem pozyskiwania i modyfikowania danych przez osoby nieuprawnione – Użytkownik powinien stosować środki techniczne, które będą minimalizować to ryzyko, np. korzystać z programów antywirusowych i chroniących tożsamość Użytkowników.

X. Prawo do odstąpienia od umowy

  1. Postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy odnoszą się do Konsumentów oraz Przedsiębiorców działających na prawach Konsumenta. 
  2. Użytkownik może w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy bez podania przyczyny) Produktu kupionego w Sklepie Internetowym poza wyjątkami opisanymi poniżej w punkcie 3 i 4.
  3. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę, by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Sprzedawca traci prawo do odstąpienia od umowy.
  4. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.
  5. W celu skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany dostarczyć mailowo na adres info@annakokoszka.pl lub pisemnie na adres z punktu I niniejszego Regulaminu oświadczenie o odstąpieniu od zawartej Umowy Sprzedaży wraz z opisem produktu oraz danych do logowania w Sklepie Internetowym, których oświadczenie dotyczy.
  6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy za wyjątkiem punktu 3 i 4 powyżej, zwrócone zostaną wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy; bez ponoszenia przez Użytkownika opłat w związku z tym zwrotem.

XI. Postanowienia końcowe.

1. Oferta wskazana w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Zabrania się dostarczania przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz działanie na szkodę Usługodawcę, w tym korzystanie ze Sklepu Internetowego, platform kursowych oraz treści Produktów w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.

3. Jakiekolwiek próby włamania do Sklepu Internetowego oraz platform kursowych, oferujących Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, mogą skutkować rozwiązaniem umowy oraz podjęciem stosownych kroków prawnych.

4. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Sklepie Internetowym oraz na platformie kursowej w zakresie funkcjonowania niniejszego Sklepu Internetowego dysponuje Anna Kokoszka Fotografia bądź inny podmiot, od którego Anna Kokoszka Fotografia udzieliła licencji lub autoryzacji. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w materiałach zakupionych bądź pobranych poprzez Sklep Internetowy lub platformę kursową są zabronione.

5. Sprzedawca nie odpowiada za rezultaty i wyniki osiągnięte na skutek korzystania z porad wskazanych w Sklepie Internetowym i na platformie kursowej. Zawsze istnieje prawdopodobieństwo, że działania Użytkownika nie przyniosą oczekiwanych rezultatów i nie ma żadnej gwarancji, że Użytkownik uzyska rezultaty podobne do przedstawionych. Informacje w materiałach zakupionych Produktów/Usług oraz opisach do nich są wyłącznie wyrazem osobistych poglądów autora i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ani indywidualnej porady. Wszelkie decyzje i działania Użytkownik podejmuje na własną odpowiedzialność.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

8. Do spraw nieuregulowanych stosuje się Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Zasady dotyczące ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności.